HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

รายพระนาม รายนาม
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธาน
3. นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการ
4. เลขาธิการพระราชวัง เหรัญญิก
5. ราชเลขาธิการ กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
9. นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
11. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
13. คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
14. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
15. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรรมการ
17. อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ
18. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี กรรมการ
19. นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ
20. นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา กรรมการ
21. นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กรรมการ
22. แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค กรรมการ
23. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการ
24. ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
25. หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการและเลขานุการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact