HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังแพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

ในโอกาสดังกล่าว แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชานกล่าวว่า ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นพ้นที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีมายังตน นับเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตนและครอบครัว ซึ่งตนขอน้อมรับและจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอนามัยโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต ชาน เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2541 จากผลงานการควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศฮ่องกงอย่างมีประสิทธิภาพ
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact