HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานลายพระหัตถ์แสดงความยินดีไปยัง แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2541 ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้อัญเชิญข้อความลายพระราชหัตถ์แสดงความยินดีไปยัง พญ. ชาน

ในโอกาสดังกล่าว พญ. ชาน กล่าวว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง และ ตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากกับไทย นอกจากจีนและไทยเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้ว ตนยังได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact