HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงนำศาสตราจารย์นายแพทย์สแตนลีย์ จี ชูลทซ์ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และนายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 17.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 

 

 

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact