HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๓

         วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553  ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิโคลัส เจ ไวต์ (Professor Nicholas J. White) ได้ค้นพบวิธีรักษา โรคมาลาเรีย โดยมุ่งเน้นการใช้ยาสูตรผสมอาเทมิซินิน(Artemisinin)รักษาและสามารถป้องกันการดื้อยาได้ดี  ศาสตราจารย์นายแพทย์เควิน มาร์ช(Professor Kevin Marsh)มีบทบาทสำคัญในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในปัจจุบัน ผลงานของนายแพทย์ทั้งสอง นำไปสู่วิธีการรักษาอย่างกว้างขวาง ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียหลายพันล้านคนทั่วโลก     สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันดา เอส ประสาด (Professor Ananda S. Prasad) เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสำคัญของธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนเนท เอช บราวน์ (Professor Kenneth H. Brown) ค้นพบการให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็กสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงและปอดบวม และศาสตราจารย์นายแพทย์ โรเบิร์ต อี แบล็ก (Professor Robert E. Black) เป็นผู้บุกเบิกการเสริมธาตุสังกะสีในโภชนาการ เพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเด็ก ผลงานของนายแพทย์ทั้งสามเป็นความเกี่ยวเนื่องกัน นำไปสู่การประยุกต์ให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็ก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและลดอัตราการตายของเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

 สาขาการแพทย์รับร่วมกัน ๒ ท่านดังนี้

สาขาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. นิโคลัส  เจ ไวต์                 

  สาขาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. เควิน มาร์ช 

----------------------------------

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓ รับร่วมกัน ๓ ท่านดังนี้

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. อนันดา เอส ประสาด

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓ ศ.นพ. เคนเนช เอช บราวน์ 

สาขาสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศ.นพ. โรเบิร์ต อี แบล็ก 
 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ หลังพิธีพระราชทานรางวัล

 

 

เวลา 20.00 น. ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact