HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ แต่ละชุดอยู่ในวาระเป็นเวลา 3 ปีรางวัล มีหน้าที่กลั่นกรอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้ง 2 สาขา นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุน ให้บุคคล และหน่วยงานต่างๆ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ในความรับผิดชอบของตน ต่อเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ คณะกรรมการฯ ประชุมในเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ของทุกปี การประชุมในเดือนกันยายน ของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเสนอรายนามผู้สมควรได้รับรางวัล ทั้ง 2 สาขา พร้อมประวัติความสำเร็จโดยย่อ ต่อคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง ทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย มีเลขานุการทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตลอดวาระ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact